Zimní stadion

Provozní a návštěvní řád

Návštěvní řád koupaliště

Vstup do prostoru koupaliště

1. Vstup na koupaliště je povolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou. Platnost vstupenky je daná časem vyznačeným na vstupence nebo podle typu zakoupené permanentky. Denní vstupenka platí pouze na jeden vstup do areálu.

2. Dětem mladším 10-ti let je vstup na koupaliště povolen pouze v doprovodu a pod dohledem osob starších   18-ti let. Každé dítě musí mít plavky při vstupu do bazénu a  prostoru mezi bazény.

3. Areál nebo jeho část může být v určitých hodinách vyhrazen školám, organizacím.  Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru koupání veřejnosti zakázáno.

4. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky osobám, které nemají podle návštěvního řádu povolen vstup.

5. Při naplnění kapacity areálu je vstup dočasně uzavřen do doby než se kapacita uvolní.

 

Vyloučení z návštěvy koupaliště

1. Do prostoru koupaliště mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo kožními chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušnici osoby postižené nakažlivou infekční chorobou, která není od rodiny izolována, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené.

2. Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.

3. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

4. Z koupaliště bude bez nároků na vrácení vstupného vykázán každý, kdo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo opakovaně neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se nebo se chová nepřípustným způsobem. Neopustí-li v takovém případě návštěvník koupaliště na vyzvání, bude odpovědným pracovníkem vyveden. V případě nutnosti za asistence policie.

 

Provozní pokyny pro návštěvníky

1. Vstup do bazénů je povolen pouze přes brodítka, kde je návštěvník povinen se řádně osprchovat.

2. Bazény nejsou určeny pro děti mladší 1 roku. Děti od 1 roku mohou do bazénu a prostoru mezi bazény pouze v doprovodu osoby dospělé, která odpovídá za jeho bezpečnost. Dítě musí mít plavky s přiléhavou gumou kolem nohou.

3. Návštěvníci koupaliště používají plavky, které musí být čisté. V trenýrkách, „bermudách“, spodním prádle a jiném oblečení, které není výlučně určené ke koupání je zásadně vstup do bazénu zakázán.

4. Návštěvníci jsou povinni se převlékat pouze v šatnách příslušného pohlaví, popř. v kabince na ploše.

5. Klenoty, peníze a ostatní cennosti si mohou uschovat v pokladně koupaliště. Věci nalezené v prostorách koupaliště jsou návštěvníci povinni odevzdat u pokladny koupaliště.

6. K uschování svých osobních věcí si může návštěvník při vstupu do areálu u pokladny zapůjčit klíček od převlékací skříňky. Za zapůjčení klíče se platí záloha 20,- Kč, která se při odevzdání klíče vrací. Není-li klíč do uzavírací doby vrácen, propadá záloha ve prospěch krytí nákladů na výměnu zámku.

7. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení na koupališti.

8. Na koupaliště nesmějí přinášet předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků a jsou povinni dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

9. Návštěvníci jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou nebo nedbalostí způsobeny na zařízení koupaliště nebo majetku ostatních návštěvníků. Jsou povinni šetřit zařízení koupaliště a zbytečně neplýtvat vodou.

 

Na koupališti je zakázáno:

1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

2. Rušit klid ostatních návštěvníků, křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, bezdůvodně volat o pomoc.

3. Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody, pobíhat po ochozu koupaliště a provozovat organizované plavání mimo vyhrazené prostory.

4. Vstupovat do prostor, kde je vstup pro veřejnost zakázán, zejména do strojovny a úpravny vody.

5. Kouřit v šatnách, WC, sprchách, v bazénech, v prostorách ochozů kolem bazénů, na rohožích z umělé hmoty mezi bazény, na tenisovém hřišti s umělým povrchem a hřištích na plážový volejbal a fotbal. Povoleno je pouze na travnatých plochách osazených lavičkami.

6. Skákání do všech bazénů s výjimkou startovacích bloků u plaveckého bazénu.

7. Znečišťovat vodu, plivat na podlahy a do vody, močit do bazénů, odhazovat odpadky a znečišťovat prostory areálu.

8. Vnášet potraviny, nápoje, nafukovací matrace, kočárky apod. do prostor bazénů, ochozů a plochy na slunění (rohožţe) mezi bazény.

9. Používat v bazénech ploutve.

10. Vstupovat na tobogan pokud je uzavřen, příp. po korytu nepoteče voda.

11. Prát prádlo a umývat se mýdlem, šamponem mimo vyhrazené prostory (sprchy v budově).

12. Vstupovat do areálu se zvířaty a jízdními koly.

 

Závěrečná ustanovení

1. Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.

2. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu.

3. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně zavazuje k dodržování všech ustanovení tohoto návštěvního řádu.

4. Provozovatel má právo nezahájit, případně ukončit předčasně provoz koupaliště z  důvodu nepřízně počasí.

5. Provozovatel má právo za účelem provedení mimořádných sanitárních prací uzavřít koupaliště na dobu nezbytně nutnou.

6. Provozovatel má právo podle vzniklé situace tento návštěvní řád doplnit nebo upřesnit.

7. Porušení povinností a zákazů stanovených tímto provozním řádem bude řešeno s vedoucím směny popř. vedoucím koupaliště.